Privacy Statement

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Boomerang Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Boomerang Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Boomerang Fotografie zal het privacy-beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.
 

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Boomerang Fotografie | Jan Kok
2e Octaviolaan 29
2909 RC Capelle aan den IJssel
tel.: 010-4718851
mail@boomerang-fotografie.nl
KvK-nummer: 51781492

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Achternaam en/of bedrijfsnaam
 • Voornamen
 • Nationaliteit
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-nummer
 • Domeinnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Klantnummer/lidmaatschapsnummer
 • Factuurnummer
   

Verwerkingsgrond
Boomerang Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Boomerang Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
 3. Boomerang Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. Een gerechtvaardigd belang van Boomerang Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Boomerang Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • Facturatie
 • Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • Informatie over wijzigen producten en diensten
 • Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • Telefonisch contact, e-mailcontact
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen
   

Geautomatiseerde verwerkingen

Boomerang Fotografie verwerkt persoons- en contact gegevens over jouw en je bedrijf doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons hebt verstrekt, door bijvoorbeeld het sturen van een E-mail, inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer je ons contactformulier invult op onze website.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Boomerang Fotografie verstrekt jouw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boomerang Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Bewaarduur van persoonsgegevens
Boomerang Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Boomerang Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketing doeleinden: niet langer dan nodig
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: niet langer dan nodig
 • Telefonisch contact: niet langer dan nodig
 • Informeren over wijzigingen van diensten: niet langer dan nodig

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Boomerang Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Boomerang Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website
Boomerang Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
 

Beveiliging van de door Boomerang Fotografie vastgelegde persoonsgegevens
Boomerang Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Boomerang Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Boomerang Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Boomerang Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy-risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Boomerang Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.
 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen met Boomerang Fotografie via mail@boomerang-fotografie.
 

Intrekken toestemming

Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Boomerang Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door je ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.
 

© Boomerang Fotografie, mei 2018